Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu piwgrojec.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Grójcu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej piwgrojec.pl zgodnie z ustawą z dnia
4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu
internetowego Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Grójcu (piwgrojec.pl)

Data publikacji strony internetowej: 2020.12.05

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.12.05

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.12.06.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób
niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą odpowiedzialną jest Agnieszka Wieteska, adres poczty
elektronicznej agnieszka.wieteska@piwgrojec.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 48 664 23 94. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich
elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach
alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo
dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie
i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy
realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia
dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także
do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Adres strony internetowej: Rzecznik Praw Obywatelskich | (rpo.gov.pl)

Dostępność architektoniczna

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Grójcu ul. Mogielnicka 67, 05-600 Grójec.
Do budynku prowadzi 1 wejście od podwórza, na boku ganku
z wejściem szyld instytucji.
Po przejściu wiatrołapu obniżenie posadzki 20 cm oznaczone czarno- żółtą naklejką.

Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia.

Dla osób na wózkach – prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 48 664 23 94, po którym wyjdzie do osoby niepełnosprawnej pracownik.

Przed budynkiem miejsca parkingowe, na których może zatrzymać się osoba niepełnosprawna.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść
z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W inspektoracie nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń
kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych
i słabowidzących.