Aktualności

Ogłoszenie o szkoleniu

Dobrostan zwierząt w transporcie.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Grójcu zaprasza osoby zainteresowane na szkolenie dotyczące:

  1. Podstawy prawne w transporcie zwierząt;
  2. Ocena zdolności zwierząt do transportu;
  3. Rejestracja podmiotu transportującego zwierzęta, wymagane dokumenty, wymogi co do środka transportu do przewozu zwierząt;
  4. Dobrostan zwierząt w transporcie-poszczególne gatunki i grupy wiekowe.

Szkolenie odbędzie się w dniu 19 stycznia 2024 r. w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Grójcu. 

Osoby zainteresowane udziałem w ww. szkoleniu proszone są o zgłoszenie uczestnictwa do dnia 18 stycznia 2024 r. bezpośrednio pod numer telefonu: 48 664 23 94 w godzinach pracy urzędu, tj. 7.15 – 15.15.

Oznakowywanie wielbłądowatych (w tym alpak)

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Grójcu przypomina, iż zgodnie z przepisami art. 16 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1815), ,,Prezes Agencji jest właściwy do zatwierdzania środków identyfikacji, kolczyków zawierających indywidualne numery identyfikacyjne loch oraz kart elektronicznych. Za zatwierdzone uznaje się jedynie te środki identyfikacji, kolczyki, zawierające indywidualne numery identyfikacyjne loch i karty elektroniczne, które są zgodne ze specyfikacja techniczną określoną odpowiednio w przepisach wydanych na podstawie art. 20 lub art. 24 ust. 8, lub w załączniku II do rozporządzenia 2021/5201, lub w załącznikach I lub III do rozporządzenia 2021/9632 oraz które zostały dostarczone przez dostawcę wpisanego na listę dostawców prowadzonej przez Prezesa Agencji, zwanej dalej ,,listą dostawców”, a podmiot obowiązany do oznakowania zwierzęcia środkiem identyfikacji nabywa środki identyfikacji, kolczyki zawierające indywidualne numery identyfikacyjne loch oraz karty elektroniczne bezpośrednio od dostawcy znajdującej się na liście dostawców”.  Lista dostępna jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/arimr/irz-lista-dostawcow.

Ponadto, zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 w/w ustawy, na wniosek posiadacza wielbłądowatego, kierownik biura powiatowego Agencji przydziela pulę numerów identyfikacyjnych, którymi będą znakowane zwierzęta.

W świetle obowiązujących przepisów, dozwolone jest oznakowanie wielbłądowatych, w tym alpak, wszczepianym transponderem lub dwoma zwykłymi kolczykami, od dostawcy wpisanego na listę dostawców prowadzona przez Prezesa ARiMR.

1 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE)2021/520 z dnia 24 marca 2021 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do identyfikowalności niektórych utrzymywanych zwierząt lądowych;

2 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/963 z dnia 10 czerwca 2021 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429, (UE) 2016/1012 i (UE) 2019/6 w odniesieniu do identyfikacji i rejestracji koniowatych oraz określające wzory dokumentów identyfikacyjnych dla tych zwierząt.